Rodzice
 • jednorazowa, bezzwrotna kwota wpisowego - 800 zł (dla klas 1-2), 500 zł (dla klas 3-4),
 • czesne: 860 zł płatne przez 12 miesięcy.
 • stypendia naukowe dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata olimpiad z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym:
  - stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata w trakcie nauki w naszej szkole,
  - laureaci są zwolnieni z opłat czesnego do końca etapu edukacyjnego,
  - aby korzystać ze stypendium uczeń-stypendysta musi do końca etapu edukacyjnego w naszej szkole uzyskiwać świadectwo z wyróżnieniem (średnia oceń co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre),
 • stypendia socjalne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
 • nieodpłatna edukacja dla laureatów międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego "Linguist".

W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć obowiązkowych, dodatkowych, wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć wychowania fizycznego realizowanych na basenie oraz fakultetów z poszczególnych przedmiotów przygotowujących do matury w zakresie rozszerzonym (w przypadku grup powyżej 10 uczniów).
 • zniżki dla rodzeństw uczęszczających w tym samym roku szkolnym do Dwujęzycznych Szkół im. W. Kopalińskiego,
 • jednorazowa bezzwrotna kwota wpisowego - 500 zł dla absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. W. Kopalińskiego,
 • w klasie czwartej zwolnienie z opłaty czesnego za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień.

Opłaty za edukację w szkole należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły: ING Bank Śląski 33 1050 1070 1000 0022 7267 5568 lub w kasie szkoły.