Rodzice
  • jednorazowa kwota wpisowego - 600 zł (nie podlega zwrotowi),
  • czesne: 540 (wrzesień-czerwiec) oraz 430 (lipiec-sierpień),
  • obniżenie czesnego dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
  • nieodpłatna edukacja dla laureatów międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego "Linguist".
  • zniżki dla rodzeństw uczęszczających w tym samym roku szkolnym do Dwujęzycznych Szkół im. W. Kopalińskiego,
  • jednorazowa kwota wpisowego - 300 zł dla absolwentów Dwujęzycznego Gimnazjum im. W. Kopalińskiego i absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej,
  • w klasie trzeciej zwolnienie z opłaty czesnego za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień.

W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć obowiązkowych, dodatkowych, wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć wychowania fizycznego realizowanych na basenie i lodowisku oraz fakultetów z poszczególnych przedmiotów przygotowujących do matury w zakresie rozszerzonym.

Opłaty za edukację w szkole należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły: ING Bank Śląski 33 1050 1070 1000 0022 7267 5568 lub w kasie szkoły.