Kandydaci
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i członków komisji. 
 2. Kandydaci do klasy pierwszej składają dokumentację w sekretariacie szkoły.
 3. Wymagane dokumenty:
   • świadectwo ukończenia gimnazjum/świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej, 
   • karta zdrowia ucznia,
   • dwa zdjęcia legitymacyjne, opisane imieniem i nazwiskiem,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy ucznia [POBIERZ]. 
 4. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów:
 • z testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej. Testy dla kandydatów obejmują zakres podstawy programowej nauczania języka angielskiego w gimnazjum/szkole podstawowej.
 • za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum/klasy VIII szkoły podstawowej wymienione w formularzu zgłoszeniowym ucznia (z wyłączeniem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, wf, religia/etyka),
 • za inne osiągnięcia ucznia: uczestnik i finalista szczebla Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty, osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych, a także kandydaci posiadający certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2, np. First Certificate przyjmowani są niezależnie od kryteriów wymienionych w pkt. 4 regulaminu.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sektetariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00, tel. 604 069 023.